Zásady zpracování osobních údajů

neziskové organizace Cesty von CZ, z.s., IČO: 17778476, se sídlem Sokolská tř. 1263/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, zastoupena Mgr. Svatavou Plachou ředitelkou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. L 20510/KSOS (pro zjednodušení dále jen "správce" nebo "Cesta von CZ".

Kontaktní údaje správce jsou

  • adresa: Sokolská tř. 1263/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
  • e-mail: organizace@cestavon.cz
  • telefon: +420 602 182 756

Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto subjektů údajů, kteří byli na tyto Zásady odkázáni a dále všech návštěvníků webových stránek www.cestavon.cz.

1) Zdroje a účel zpracování osobních údajů

Cesta von CZ zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění formuláře o odebírání newsletteru.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro kontakt s Vámi a zpracovává je pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který byly údaje pořízeny a při jejich zpracovávání jsou dodržována bezpečnostní technická a organizační pravidla.

Účelem zpracování osobních údajů je tedy zasílání informačních sdělení a činění dalších propagačních a fundraisingových aktivit.

2) Druh uchovávaných údajů

Cesta von CZ zpracovává pouze následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Fakturační údaje, pakliže jste dárcem
 • Telefonní číslo v případě, že jste ho dobrovolně poskytli
 • Vámi přístupné údaje na Vašem profilu na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn) spojené s aktivitou vůči naší organizaci na sociálních sítích

3) Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu, dokud nevyjádříte přání být odstraněni ze seznamu kontaktů, nebo pokud se neodhlásíte z odběru newsletteru.

4) Vaše práva

I. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

5) Podmínky zabezpečení osobních údajů

I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

6) Závěrečná ustanovení

I. Odesláním svých údajů do formuláře k odběru newletteru souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

II. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním ´Vašich údajů prostřednictvím internetového formuláře. Odesláním údajů souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.